Mycredit Estonia OÜ

telefon: 630 9383 (E-R 9.00-17.00)
faks: 630 9106
aadress: Tartu mnt. 84a (M302),
  10112 Tallinn
e-mail: info@mycredit.ee
veeb: www.mycredit.ee
Kontaktivorm »

Andmetöötlus

MyCredit Estonia OÜ andmete töötlemise põhimõtted

1. MÕISTED
1.1 Andmekaitse Inspektsioon on isikuandmete seaduslikkuse kaitse järelevalveasutus.
1.2 Kliendiandmed on igasugune info, mis on Kliendi poolt MyCreditile edastatud ja/või MyCreditile Kliendi kohta teada (nt. nimi, isikukood, kontaktandmed, panga andmed).
1.3 Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine).
1.4 Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on käesolev dokument, mis reguleerib Kliendi andmete töötlemise põhialuseid ja tingmusi MyCreditis.
1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada MyCrediti teenuseid.
1.6 Kolmas Isik on iga isik, kes ei ole Klient ega MyCrediti töötaja.
1.7 MyCredit on MyCredit Estonia OÜ.
1.8 Volitatud Töötleja on isik, kes töötleb MyCrediti nimel Kliendi andmeid.

2. KLIENDI NÕUSOLEK
MyCreditiga tehingusuhtesse astumisega või soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, annab Klient MyCreditile nõusoleku Kliendi andmete töötlemiseks kooskõlas Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega.

3. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS
3.1 MyCredit peab Kliendiandmete kaitset oluliseks ja seab eesmärgiks Kliendiandmete kaitse kõrge taseme ning Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.
3.2 Kliendiandmete töötlemine põhineb isiku andmete kaitse seadusel, muudel õigusaktidel ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetel. Lisaks võib MyCrediti ja Kliendi õigusi ning kohustusi Kliendiandmete töötlemisel reguleerida konkreetne leping.

4. KLIENDIANDMETE SISU
4.1 MyCredit töötleb vastavalt Kliendiandmete töötlemise eesmärkidele kõiki Kliendiandmeid, millised MyCredit on Kliendi kohta tehingusuhte käigus teatavaks saanud.
4.2 MyCrediti poolt töödeldavate Kliendiandmete koosseis tuleneb pooltevahelistest lepingutest ja muudest dokumentidest.
4.3 MyCredit töötleb muuhulgas järgmisi Kliendiandmeid:
4.3.1 isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, perekond ja muud seosed kolmandate isikutega, andmed isikut tõendava dokumendi kohta jne);
4.3.2 kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne);
4.3.3 andmed töö või õpingute kohta (nt haridus, õppeasutus, amet, töökoht jne);
4.3.4 finantsandmed (nt Kliendi või kliendi pere sissetulek, vara, kohustused jne);
4.3.5 andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sealhulgas Kliendi ja tema pereliikmete õiguste ning kohustuste täitmise või mittenõuetekohase täitmise kohta) (nt tehtud sõlmitud/lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, arvestatud intressid/teenustasud, lepingu rikkumised jne);
4.3.6 andmed Kliendi segmendi kohta (nt lapsed, noored, seeniorid jne);
4.3.7 andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta ( nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste, Kliendi rahulolu kohta);
4.3.8 andmed finantskogemuse kohta (nt investeerimisteenuse valimisel kogutud andmed jne);
4.3.9 andmed vara päritolu kohta (nt andmed isiku tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne);
4.3.10 andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (nt andmed maksehäire kohta, MyCreditile või Kolmandale Isikule tekitatud kahju kohta, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse kohta jne);
4.3.11 seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelpärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne).

5. TUNNE OMA KLIENTI PÕHIMÕTTE RAKENDAMINE
5.1 Tehingusuhte loomiseks või tehingusuhtega seotud otsuse tegemiseks ning hoolsuskohustuse täitmiseks on MyCreditil õigus töödelda kõiki Kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid (nt riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse andmekogus, avalikes andmebaasides, Internetis avaldatud andmed), samuti Kolmandatelt Isikutelt saadud infot, kui Kolmanda Isiku poolt MyCreditile info edastamine on seaduslik.
5.2 Riski hindamiseks ja maandamiseks ning vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks, samuti seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine) on MyCreditill õigus vahetada Kliendiandmeid nii Eesti kui ka välisriikide krediidi- ja finantseerimisasutusega ning finantsteenuse vahendajatega (nt rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, arveldussüsteemid), teiste alternatiivfinantseerimist pakkuvate ettevõtetega.

6. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
MyCredit töötleb Kliendiandmeid selleks, et:
6.1 täita Kliendi poolt MyCreditiga sõlmitud lepingut;
6.2 pakkuda Kliendile MyCrediti või MyCrediti koostööpartnerite teenuseid (nt uute teenuste pakkumine elektroonilise sidekanali vahendusel või posti teel);
6.3 paremini mõista Kliendi ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid MyCrediti või koostööpartnerite teenuseid (nt tarbijaharjumuste uurimine, turuuuringud, kliendiküsitlused);
6.4 realiseerida oma õigusi, mis tulenevad Kliendiga sõlmitud lepinguga seotud lepingust (nt. hüpoteegi seadmise leping, laenuleping);
6.5 määrata teenustasude suurusi;
6.6 segmenteerida Kliente (nt noored, lapsed, seeniorid);
6.7 pakkuda hoolikalt välja valitud koostööpartnerite kaupu/teenuseid (nt segmentide eripakkumised);
6.8 hinnata krediidivõimelisust (nt laenulepingu sõlmimiseks);
6.9 hinnata finantsilist usaldusväärsust (nt. laenuotsuse tegemiseks teiste krediidiasutustega varasema maksekäitumise kohta andmete vahetamine);
6.10 hoida ära MyCreditile kahju tekkimine;
6.11 vähendada ja hoida ära riske (nt rahapesu tõkestamine);
6.12 teha statistilist ja finantsanalüüsi;
6.13 täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, notarile, Maksu- ja Tolliametile);
6.14 kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt. andmete edastamine MyCreditit esindavale advo kaadile või kohtule).

7. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
7.1 MyCreditil on õigus avalikustada või edastada Kliendiandmeid:
7.1.1 isikutele, kes on seotud Kliendiga sõlmitud MyCredit lepingu täitmisega (nt käendajad, kaaslaenusaajad, tagatisvara omanikud, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, notarid, side- ja trükiteenuse osutajad, maksevahendajad, IT teenuse osutajad);
7.1.2 andmekogude pidajatele, kellele MyCredit on kohustatud edastama infot õigusnormi või lepingu alusel (nt AS Krediidiinfo). Antud info saab kättesaadavaks ka kõigile seda andmekogu kasutavatele isikutele. Seejuures avaldatakse ainult infot, mis on seotud Kliendi finants-kohustusega või viivisvõlgnevusega;
7.1.3 teistele alternatiivfinantseerimist pakkuvate ettevõtete ning krediidi- ja finantseerimisasutustele Kliendi või temaga seotud isiku finantsilise usaldus väärsuse ja riski hindamiseks;
7.1.4 nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
7.1.5 muudele piiramatule hulgale Kolmandatele Isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
7.2 MyCredit avalikustab kliendi andmeid Kolmandatele Isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete punktis 6 toodud eesmärkide saavutamiseks. See tähendab, et näiteks rahvusvahelistele kaardiorganisatsioonidele edastatakse andmeid, mis on vajalikud kaarditehingu tegemiseks ja käendajale andmeid, mis on seotud käendatava kohustuse ja põhivõlgnikuga.
7.3 MyCredit on kohustatud avaldama Kliendiandmeid õigusnormidest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutusele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile).
7.4 Tehingute tegemisel Kolmandate Isikutega saavad tehinguga seotud Kliendiandmed teatavaks ka Kolmandale Isikule (nt makse saaja), kes töötleb neid omal äranägemisel.

8. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
8.1 MyCredit kaitseb Kliendiandmeid turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning kasutab füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid Kliendiandmete kaitseks.
8.2. MyCredit töötajad ja koostööpartnerid, kellel on juurdepääs Kliendiandmetele, on kohustatud hoidma neile teatavaks saanud Kliendiandmeid saladuses.
8.3. MyCredit piirdub Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik punktis 6 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
8.4 MyCredit lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks.
8.5. MyCredit nõuab, et koostööpartneritest ettevõtted, kellega tehakse koostööd Kliendiandmete töötlemisel, peaksid kinni MyCrediti reeglitest Kliendiandmete hoidmise kohta. Kliendiandmete kaitse kohustus sisaldub koostöölepingutes.

9. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSES
9.1 Kui Klient on MyCreditile teatanud oma kontaktandmed (nt posti või e-posti aadressi, sidevahendi numbri), on ta sellega andnud nõusoleku MyCreditile info või MyCrediti koostööpartnerist Kolmanda Isiku info (sh reklaami) saamiseks.
9.2 MyCreditil on õigus edastada Klientidele MyCreditile kuuluva ettevõtte või koostööpartnerite pakkumisi.
9.3 MyCreditil on õigus Kliendile edastada hoolikalt välja valitud koostööpartnerite pakkumisi. Koostööpartner ei saa oma kasutusse Kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
9.4 Kliendil on õigus igal ajal teatada oma soovist mitte saada personaalseid pakkumisi.
9.5 Personaalseteks pakkumisteks ei loeta MyCrediti teenuse üldist infot, samuti infot, mis seotud teenuse haldamisega ja teenuselepingu täitmisega (nt lepingu lõppemise info). Klient ei saa sellest infost keelduda.
9.6 Pakkumised võivad põhineda MyCrediti infosüsteemide poolt füüsilise isiku osaluseta tehtud otsustel (automaatsed otsused). Kui Klient ei ole nõus pakkumises toodud andmetega võib ta esitada pakkumise kohta vastuväiteid.

10. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE
10.1 Klient on kohustatud viivitamatult informeerima MyCreditit kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või MyCreditile esitatud dokumentides esitatud andmetega. MyCreditil on õigus nõuda muudatusi tõendava dokumendi esitamist ja Kliendil on kohustus see esitada.
10.2 MyCredit kontrollib regulaarselt, kas Klientide andmed on täielikud ja korrektsed.
10.3 Kliendil on õigus tutvuda oma Kliendiandmetega (nt MyCrediti kontoris). Kui Kliendiandmed on ebaõiged, peab Klient sellest kohe MyCreditit teavitama (elektronsidekanali või kirja teel).
10.4 Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
10.5 MyCredit töötleb Kliendiandmeid seni kuni see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.

11. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE
11.1 MyCreditil on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid ühepoolselt muuta.
11.2 MyCredit teatab Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muudatustest Kliendile MyCrediti kontoris, kodudulehel internetis või muul viisil (nt elektronkirja teel) vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette.
 

 
netmedia